HACILAR’DAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI YARARINA KERMES

HACILAR’DAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI YARARINA KERMES

BİR YILDA 2 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPTILAR

BİR YILDA 2 MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPTILAR

KTO MECLİS BAŞKANI CENGİZ HAKAN ARSLAN OLDU

KTO MECLİS BAŞKANI CENGİZ HAKAN ARSLAN OLDU

HACI MEHMET ÇARŞIBAŞI, HAKK’A YÜRÜDÜ

HACI MEHMET ÇARŞIBAŞI, HAKK’A YÜRÜDÜ

ÖNEMLİ OLAN İNSANA YATIRIM

ÖNEMLİ OLAN İNSANA YATIRIM

635903.2’NCİ HAVA BKM.FB.MD.LÜĞÜ (BİRLİK) (2’NCİ HV.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI).14.07.2017
  • Ana Sayfa » Genel
  • 13 Temmuz 2017 - 12:30:20
635903.2’NCİ HAVA BKM.FB.MD.LÜĞÜ (BİRLİK) (2’NCİ HV.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI).14.07.2017

RAHVAN UÇAK ÇEKER ARACI KOLTUK 2’NCİ HAVA BKM.FB.MD.LÜĞÜ (BİRLİK) (2’NCİ HV.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI) Rahvan Uçak Çeker Aracı Koltuk alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/339324 1- İdarenin a) Adresi : Esenyurt Mah. Ercıyes Cad. 38050 MELİKGAZİ […]

RAHVAN UÇAK ÇEKER ARACI KOLTUK
2’NCİ HAVA BKM.FB.MD.LÜĞÜ (BİRLİK) (2’NCİ HV.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI)
Rahvan Uçak Çeker Aracı Koltuk alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/339324
1- İdarenin
a) Adresi : Esenyurt Mah. Ercıyes Cad. 38050 MELİKGAZİ /KAYSERİ
b) Telefon ve Faks Numarası : 3522224545-4189 – 3522221017
c) Elektronik posta adresi : m.arslaner@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri : 2’nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı İkm.Grp.K.lığı Geçici Mal Sorumlusu, Kayseri
c) Teslim Tarihi : Alımı yapılacak malzemeler için işin süresi 70 (YETMİŞ) takvim günüdür

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : 2’nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı
b) Tarihi ve Saati : 24.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2’nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2’nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

635903.www.kayserihakimiyet2000.com.14.07.2017

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz