NURULLAH AYDIN  YAZIYOR…  BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarına Kit Karşılığı Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: […]

KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarına Kit Karşılığı Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/18453

 

1-İdarenin
a) Adresi : Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı 87 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523368882 – 3523207313
c) Elektronik Posta Adresi : kayserigenelsekreterlik@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İmmunhistakimyasal boyama kiti Karşılığı Tam Otomatik İmmunhistokimya Cihazı 13.000 Test Kit Karşılığı Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Cihazı 32.000 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ VE KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAĞLI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ
c) Teslim tarihleri : Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesince peyler pey yükleniciye yazılı olarak ihtiyaç tebliğ edildikten sonra 20 gün içerisinde testlerin hastanelere teslimi gerçekleştirilecektir. 20 günü geçmesi durumunda cezai müeyyideler uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sanayi mahallesi hastane caddesi no:87 1. blok Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI-İHALE SALONU (ZEMİN KAT) İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.03.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İsteklinin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) ‘na kayıtlı olduğunu tevsik edici belge,

2- İsteklinin Teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ( tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir TİTUBB kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB) ‘na kayıtlı olduğuna dair ve Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösterir belge (TİTUBB ‘a kayıtlı olduğuna dair belgeler üzerinde Sağlık Bakanlığı onay tarihinin mutlaka bulunması gerekir.Onay tarihi bulunmayan belgeler kabul edilmeyerek o kısımla ilgili teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.) Teklif edilen ürünlerin TİTUBB ‘a kayıt zorunluluğu olmayanların kayıt zorunluluğu olmadığına dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen test karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç test karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya her türlü laboratuar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sanayi mahallesi hastane caddesi no:87 1. blok Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI-İHALE SALONU (ZEMİN KAT) 25 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi mahallesi hastane caddesi no:87 1. blok Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI-İHALE SALONU SALONU (ZEMİN KAT) 25 nolu odaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz