YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-3
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 2 Şubat 2016 - 17:25:17

Soru: Masonluk, genelde “Yahudilikten çıkma, Yahudilik veSiyonizme hizmet eden bir gizli teşkilat” olarak nitelendirilir. Bu doğru mudur?
Cevap: Özellikle mason olmayanlara, masonluk aleyhtarlarına inhisar eden Yahudilik = Masonluk ilişkisinin kurulması bir çok sebeplerden ileri gelir.
Masonluğunu başlangıcının Yahudi tarihi ve kültüründe var olan “Hiram Usta Efsanesi” ne bağlanması, “Masonluğun Yahudilikten çıkma” gibi bir düşüncenin uyanmasına sebep olmuştur. Bu, Operatif Masonluk için doğru kabul edilebilir. Böyle bir masonluk, mabetlerin yapılmasında çalışanların teşkilatlanmasına yönelik bir meslek birliği olduğu ve siyasi emeler taşımadığı için “Yahudiliğe hizmet” gözü ile bakılamaz.
Masonluğun “Yahudilik ve Siyonizmin hizmetinde” oluşu görüşü genelde Spekülatif Masonluk için söz konusudur. Bu ilişki kurulurken şunlar üzerinde durulur:
1-Operatif Masonluktan gelen ve Hiram Usta Efsanesi’ne dayanan semboller ve ritüellerin aynen Spekülatif Masonluğu da geçmesi ile kurulan “Masonluk Yahudilikten çıkma” ilişkisinin kurulmaya devam edilmesi: Günümüz Türkiye masonlarının yayınladığı “Üstat Konuşmaları” isimli bir kitap ünlü masonlardan Sahir Erman’a ithaf edilirken Hiram Usta geleneğine bağlı oldukları şu şekilde ortaya konulmuştur: “Bu kitap bizlerin her zaman kendisinden feyz aldığımız, gerek yaşamı, gerek davranışları ile bize gerçek bir HİRAM ABİF olan muh: Sahir Erman K: e ithaf edilmiştir.” (Üstat Konuşmaları, Doğa Locası Yayınları, İzmir, 1992, s. 32)
2- Spekülatif Masonluğun, Hiram Usta’dan gelen yalnızca semboller ve ritüeller olmayıp, insanlık için “Ülkü Mabedi” ni inşa uğrunda Yahudi dini ve kültüründen de etkilenmesi: Özellikle bu konuda, Tevrat’ın mistik tefsirini esas alan Kabala kitabı üzerinde durulur.
Spekülatif Masonların kendileri de Kabala’dan etkilendikleri, fikir ve düşünce sistemlerini kurarlarken onun etkisinde kaldıklarını itiraf ederler. Bu cümleden olarak masonların hazırladığı “MasonikSözlük”ün Kabala maddesi şöyledir: “Kabala: Kaynağı doğuya aynı zamanda Musevi dinine bağlı gizli bir doktrin. Esasını tefsir etmek oldukça güçtür. Allah, insanın ve Dünya’nın bir temsilinden tecelli eder. Buna astronomik, astrolojik, matematik ve sair telakkiler ilavesiyle gizemciliğe sapmıştır. Günümüzde dahi bazı aydınlara etki yapan önemli bir rolü vardır. Bazı mason sistemleri tamamıyla Kabalistik bilgi ve fikirlere dayanır.” (A.Ü. Zoletti, Masonik Sözlük, İstanbul, 1944, s. 17)
Türkiye masonlarının üstad – ı âzamlarından Sabahattin Arıç da “Masonların Dünyası” isimli kitabında , “Yahudi gizemciliği” dediği, Kabala’nın simgeleri, dinsel kökenleri, gizemci görüşlerinin “mason derneklerinin öğretisine geçtiği” nden bahseder. (Sabahattin Arıç, Masonların Dünyası, İstanbul, 1996, s. 97)
3-Spekülütif Masonluk “öğretisi” ni kuran filozof ve düşünürler arasında Yahudi kökenlilerinde de yer alması ve localarda yoğun Yahudi varlığı: Avrupa Aydınlanmasına yol açan birçok Yahudi filozof ve düşünürlerin mason oldukları bilinen bir gerçektir. Bunun yanında localardaki yoğun Yahudi aydınları ve işadamlarının varlığı da “Masonluk Yahudiliğe hizmet ediyor” görünü vermiştir.
Yahudi düşünüler ve her ülkenin Yahudi vatandaşlarının masonlukta melce bulmaları, onların halk olarak yaşadıkları “Kimlik Krizi” nden ileri gelmiştir. Musevi dininden olmaları sebebiyle Ortaçağ Avrupası Hristiyanları tarafından devamlı horlanana ve zulme maruz kalan ve hatta dinlerini değiştirerek Hristiyan olmaları istenen Yahudiler, masonluktan gelen, “İnsanların din, dil ve ırk farkı gözetilmeksizin kardeşçe bir arada yaşamak” düsturunu kendileri için “kimlik krizlerini aşmak” uğrunda sarınılması gerek bir düstur olarak gördükleri için bu yoldaki masonik fikirlere destek vermişler, bu sebepten çoğu Yahudi düşünür, aydın ve işadamı mason localarına kaydolmuşlardır.
Hatta kaydolmakla kalmayıp, Avrupa bir çok eski düzenleri yıkarak yeni düzenleri getirmeye yönelik olarak ortayla çıkan isyan ve ihtilallerde de birçok mason Yahudi önderin yer alması, masonluğun Yahudilere hizmet ettiği ilişkisinin kurulmasına yol açmıştır.
Döneme Yahudi vatandaşlarımızdan Ilgaz Zorlu, yaşadıkları “kimlik krizi” sebebiyle Yahudilerin masonluğa duydukları “sempati” yi şöyle dile getirmiştir.” “Tarih boyunca ayrımcılığa uğramış bulunan Yahudiler de kardeşlik, eşitlik ilkeleri çerçevesinden dolayı masonluğa sempati ile yaklaşmışlardır.” (Aksiyon Dergisi, 26 Ağustos – 1 Ekim 2000, s. 23)
Bir kaynakta da tarihten günümüze kadar gelen süreçte masonluğun Yahudilikten etkileşimine bakarak, “Her Yahudi, otomatik olarak masonluğaâzadır” görüşlerine yer verilir. (Masonluğun İçyüzü, İstanbul, 1968, s. 129)
4- Masonluğun Siyonizm’le ilişkilendirilmesi: Siyonizm, 19. asrın ikinci yarısında “Yahudisiz Filistin” de buraya Yahudilerin göçü ve yerleşimini sağlayarak eski “Yahudi Krallığı” nı yeniden diriltmeye yönelik bir siyasi cereyandır. Anti masonlar tarafından “Masonluğun Yahudilere hizmet ettiği” ilişkisi kurulunca, Yahudilere inhisar eden siyasi cereyan Siyonizm’le de ilişkilendirilen masonluğun “Siyonizme hizmet ettiği” yönünde de görüşler ortaya atılmıştır. Bu cümleden olarak bir kaynakta şunlar yer alır: “Siyonizm, Yahudilik ve masonluk… Bu üç kavram, birçok düşünür tarafından ‘üçüz kardeş’ olarak nitelendirilmiştir.” (Hasan Cem, Dünya’da ve Türkiye’de Masonluk, İstanbul, ı976, s. 320)
14 – 18 Nisan 1974’de 140 delegenin katılımıyla Mekke’de toplanan Dünya İslam Konferansında, masonluk “Siyonizme bağlı gizli bir örgüt” olarak nitelendirilerek, Lions ve Rotayr kulüpleri ile birlikte kapatılması istenilmiştir. (Mimar Sinan Dergisi, 1986, s. 69)

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz