15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-7
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 7 Şubat 2016 - 17:16:30

O da İstanbul’a dönünce Trablusgarp’taki silahları tamir bahanesiyle İstanbul’a getirtmeye hükümeti ikna etti. Ayrıca mason kardeşlerinin müşterek ihanetiyle Trablusgarp’taki askerler de Yemen’e gönderildi ve silahsız, hazırlıksız güzel yurt parçası İtalyanların eline geçti. Trablusgarp mebusları, mebuslar meclisine takrirler vererek, kürsüye çıkıp kıyameti kopardılarsa da bu feryatlar farmason demir perdesi önünde boğuldu…Ve nihayet Talat Paşa iş işten geçtikten sonra bu hakikati anladıysa da heyhat!
Farmasonların başını yedikleri yalnız Trablus değildi. Rumeli, Filistin, Irak ve Hicaz da onların Yahudi uşaklığına kurban gitti.” (A.g.e., s. 67)
İtalyan masonluğuna bağlı olarak Selanik’te kurulan ve üstat – azamı Yahudi ve Siyonist EmanuelKarasso olan MacedoniaRizortalocasına kayıtlı Selanik’in Yahudi masonlarından Mert Salem’in Trablusgarp için müzakerelerde bulunmak uğurda İtalya’ya gittiği masonların kendi kaynaklarında şöyle yer alır: “1912 yılında Trablusgarp Savaşının (Türk – İtalyan Savaşı) devam ettiği sırada Selanik’te mukim (ikamet eden) ve büyük şöhret sahibi birader Avukat Salem’in İtalya hariciyesiyle temasa geçmek üzere gitmiştir.
Avukat Salem’in İtalyan Grant Orient’inin delaletiyle İtalyan makamlarıyla temasa geçerek Türkiye ve İtalya arasında bir sulhun temini ve Libya’nın İtalya tarafından ilhak edilmemesini ve ancak İtalya’nın himayesine girmesinin sağlanmasına çalışılacağı, ancak bu teşebbüsün müspet sonuç vermeyeceği, bununla beraber Grand Orient Salem biradere çok samimi bir kabul merasimi tertiplediği açıklanmaktadır.” (Reşat Atabek, Türkiye’de Çalışmış Olan İtalyan Locaları, Mimar Sinan Dergisi, Yıl: 1986, Sayı : 61; s. 21 -22)
“Sömürgecilik ve yayılmacılık” politikaları uğrunda, Almanlar da masonluktan nasiplerini almışlardı. “Almanlar, mason locaları kanalıyla Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri eline düştüğünü görmekten hoşlanmıyorlardı. Onların ellerinde de mason unsurlar vardı. Menfi propagandaları hissediliyor, bizi durmaksızın Dünya Harbi’ne girmeyeteşvik ediyorlardı.”(Kâzım Karabekir, Cihan Harbine Neden Girdik Nasıl Girdik Nasıl İdare ettik? , C. I, İstanbul, 1936, s. 101 – 103)
Soru: Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasında ırk ve milliyet esasına dayalı bölücülük cereyanlarının büyük rolü olmuştur. Masonluk bu cereyanlar tarafından da kullanılmış mıdır?
Cevap: Masonluk dışta ve içte Osmanlı Devletinin aleyhine olan her faaliyet alanında kullanılmıştır. Bu kulanım alanlarından birisi de ırk ve milliyet esasına göre çalışan bölücülük olmuştur.
1821 – 1828 zaman diliminde Osmanlı Devletine karşı düzenlediği isyanlarla Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden 1828 – 29 Türk –Rus Harbini müteakip ayrılmasına sebep olan “EtnikiEterya” isimli Yunan ayrılıkçı teşkilatı, 1814’de Rusya’nın Odesa şehrinde üç Yunanlı mason tüccar tarafından “Batı mason örgütlenme modeline uygun olarak kurulmuştu.” (Dimitri Kitsikis, Türk –Yunan İmparatorluğu, İstanbul, 1996, s. 171)
Osmanlı Devletindeki bütün Rum mason locaları, büyük emeli (Megalo İdea) “Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak olan” EtnikiEterlya’ya bağlı idiler. Bu cümleden olarak bir İngiliz raporunda şunlar yer alır: “Türkiye’deki az sayıdaki Yunan locaları, sakin dönemlerde vatansever nutuk atmaktan başka bir şey yapmayan her açıdan ihtilalci, EtnikiEterya’nın yardımcı şubeleriydi.” (Orhan Koloğlu, Abdülhamid ve Masonlar, s. 56)
İstanbul’da bir Rum locası olan Proodos locası üstadı âzamıKleantiSkaliyeri masonluğu kullanarak “Bizans Devleti” kurmak emeliyle hareket ediyordu. Oğlu ve diğer Yunanlı masonların kurduğu localar da aynı yolda idiler: “1894 yılı başında İstanbul’daki Rum masonlar (oğul Skaliyeri, Iglesis, Kefalliveos, Spanopulos) Envar-ı Şark= Doğunun Işığı adıyla Bizans Devleti’ni canlandırmaya yönelik düzensiz bir loca kurmuş ve siyasi faaliyetlere girişmişlerdi.” (A.g.e., 206)
Osmanlı Devleti’nin Balkan vilayetleri Romanya, Karadağ, Bulgaristan ve Sırbistan’da kurulan mason locaları da Rum-Yunan locaları gibi hep Osmanlı Devleti’ne yönelik isyan ve ihtilalleri organize eden kuruluşlar haline gelmişlerdi. Koloğlu, Sırp örneğinden bahsederken şunları yazar: “Sırp masonluğu, bağımsızlık için her türlü siyasal eğilime yatkındı. Avrupa masonlarından da silah ve para yardımı almışlardı. Hatta Balkanlar çerçevesinde ulusal mason örgütlerinin Osmanlı’ya karşı işbirliği düzenledikleri de anlaşılıyor.” (A.g.e., s. 57)
Osmanlı Devleti’nde diğer ayrılıkçı unsurlar olan, Ermeniler, Yahudiler, Araplar ve Arnavutlar da masonluğu bölücü emelleri uğrunda kullanmışlardır.
Osmanlı İmparatorluğundaki Yahudiler, özellikle Siyonist Yahudiler, mason localarını kendi emellerini gerçekleştirmek yanında, Büyük Sömürgeci ve Yayılmacı devletlerin de “âleti” olarak kullanılmışlardı. Bu cümleden olarak Karabekir’in yazdıkları: “Müstemlekelerinin genişleyişi, işe pek erken başlamaları, siyasi ve iktisadi büyük kudretleri dolayısıyla masonluk cephesinden İngiltere ve Fransa dünyanın her tarafında hâkim vaziyetteydiler. Bunun pek mühim bir sebebi de ellerinde bulunan Musevilerin bu teşekküllerde pek ziyade işe yaramalarıdır…
Bitaraf (tarafsız) bir unsur gibi görünen Museviler de asla Osmanlı Devletinin elinde değildi. Bu suretle masonluk teşkilatına giren Türk Musevileri, Türklerden ayrılmak ve hatta onları mahvetmek isteyen tamamen Büyük Devletlerin elinde birer âlet olanların içinde ve onlarla birlikte gözü kapalı yürüyorlardı.” (Kâzım Karabekir, Cihan Harbine Neden Girdik Nasıl Girdik Nasıl İdare Ettik?, C. I, İstanbul, 1936, s. 95)

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz