TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-8
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 8 Şubat 2016 - 16:05:58

Soru: Masonluk Türkiye’ye nasıl girdi?

          Cevap: Batı’dan ithal olarak giren  mason locaları ülkemize Türk olmayanlar tarafından sokulmuştur.  Masonların kendi kaynaklarında yer aldığı üzere, Türkiye’de ilk loca 1721’de İstanbul’da Fransızlar tarafından açılmıştır. Bu locaya kayıtlı ilk Türk masonları 28 Çelebizade Sait Çelebi, İbrahim Müteferrika ve Humbaracı Ahmet Paşa (Osmanlı Topçu Ocağını ıslahla görevli Fransız  dönmesiComte de Bonneval)  idi. 1738’de İskoç Locasına bağlı olarak, Müslümanlardan da üyeleri olan İstanbul, İzmir ve Halep’te localar açılmıştı. Bu locaların hepsi, Sultan I. Mahmut tarafından  çıkarılan bir fermanla  kapatıldı.(İnsanlık Yolunda Masonluk, Ankara, 2000, s. 58)

Osmanlı Devletinin muhtelif büyük şehirlerinde, yabancılar tarafından 1760 – 1807 zaman diliminde daha birçok locaların açıldığından ve bunların ömürlerinin kısa olduğundan bahsedilir.

Türkiye’de mason localarının açılmasında “atılım yılları” denilen yıllar, 1853 – 1855 Kırım Harbi’den sonra  gelen yıllar olmuştur. Buna sebep, Osmanlı’ya “Kırım Harbi Zaferi’nin diyetini ödetmekten ileri geliyordu. Bu zaferle Osmanlı  Devleti, “Kuzeyden gelen tehdit Rusya’nın hakimiyetine girmemeyim” derken, bu tehdidi kendi emellerine de aykırı buldukları için İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya diplomatik olarak Prusya, Rusya’ya cephe almışlar, bu devletlerle Osmanlı Devleti arasında “Kırım Harbi İttifakı Antlaşması” imzalanmış, bu anlaşma gereği Rusya’nın Karadeniz’deki harp limanı Sivastopol üzerine yürüyen “Müttefik Kuvvetler” onu burada yenilgiye uğratarak 1856 Paris Antlaşmasının imzalanmasına sebep olmuşlardı.

Batılı müttefikler Osmanlı’ya “Seni  Rusya’nın hakimiyetine girmekten kurtardık” diyerek, bunun “diyet” inin kendilerine ödenmesini isteyince Osmanlı, Rusya’nın hakimiyetine girmemeyim derken  müttefik Avrupa devletlerinin hakimiyetine girmişti. Bunun belgesi Paris Antlaşması olmuş, buna göre Osmanlı bir Avrupa devleti sayılacak, Avrupa hukukuna dahil olacaktı.  Ayrıca adı geçen antlaşmaya eklenen “Islahat Fermanı” denilen bir fermanla da Batı’nın Türkiye’deki hakimiyeti daha da takviye edilmişti. Buna göre, Osmanlı hükümeti Batı kültürüne daha çok önem verecek, Hristiyan tebaasını Müslümanlarla eşit hale getirecekti.

İşte Kırım Harbi ve Paris Antlaşması ile gelen bu olumlu atmosferden masonluk da faydalanarak loca açmada “atılım” gerçekleştiriyor, bunun öncüleri, Kırım İttifakı Devletlerinin obediyanslarına  (masonluk merkezleri) bağlı mason localarının açılması oluyordu. Bu localara, ilgili devletlerin vatandaşlarının alınması yanında, Türk aydın ve bürokratlarının da alınmasına yer veriliyor, Osmanlı’da Batı tipi kültür ve rejim değişikliklerinin  öncüsü olan devlet adamları ve aydınları bu localarda yetiştirildiklerinden Türkiye’nin masonluk tarihinde bu localar ayrı bir önem kazanıyorlardı.

Yabancı devletler obediyanslara bağlı olarak, İstanbul ve İzmir’de İngiltere Büyük Locasına bağlı  12, Fransız  Grand Orient’ine bağlı  7 loca, İtalya masonluk merkezine bağlı 6 loca,  Hamburg (Alman)  Büyük Locasına bağlı 1 loca açıldı.  İstanbul’da Fransız  GrandOrient’ina bağlı  1866’da kurulan Ser  locası Osmanlı azınlıklarından Ermeniler, 1867’de kurulan  Proodos  locası Rumlara inhisar eden localardı.

Kapitülasyon imtiyazları sebebiyle yabancı  mason localarına dokunamayan Sultan II. Abdülhamid, bunları hem kendi yönetimine hem de ülkeye zararlı gördüğü için iktidarı süresince Türk masonlarına göz açtırmamış, onları sıkı takibata almış, bunlar ancak, “Türklere inhisar eden” denilen mason localarını 31 Mart 1909 İhtilali ile  II. Abdülhamid tahttan indirildikten  sonra aynı yıl kurmuşlardı.

Belçika ve Mısır Yüksek Şurası’nın aracılığıyla ilkin  24 Haziran 1909’da “Yüksek Şura” kurulmuş, ardından bu şuranın kararıyla  1 Ağustos 1909’da  “Maşrıkı Azami Osmani” adı altında ilk “Türki Büyük Locası” nın kuruluşu yapılmıştır. Üstat-ı Azamlığına sonra sadrazam olacak olan Talat Paşa getirildi. (İnsanlık Yolunda Masonluk, s. 65)

        Soru: Dünya ihtilallerinde  masonlar ve mason localarının rolleri olmuş mudur?

        Cevap: Masonların en çok rahatsızlık duydukları ve kendilerine bir “suçlama unsuru” olarak gördükleri konulardan birisi de “Masonların birçok ihtilallerde rollerinin bulunduğu ve hatta bunların öncüsü oldukları” na yönelik görüşler olmuştur. İhtilaller, adı üzerinde genelde  bir isyan hali, binlerce kişinin ölmesi ve  toplumları “kaos” ortamına sürüklemesiyle kurul düzenleri yıkmaya yönelik “genel kabul” gören eylemler olmadığı için tenkitleri sürekli üzerlerine çekmişlerdir.

Bu olumsuz tenkitler kendilerine de dokundurulduğundan, masonlar bundan sıyrılmak için “Geleneklerinde siyasetle uğraşma olmayıp, kurul düzenlerle bir sorunları bulunmadığı” na yönelik savunmalarda bulunmuşlar, özellikle, 1789 Fransız İhtilalindeki rollerine yönelik olarak, bazı Masonlar “rollerinin tam ve geniş olduğu” üzerinde dururlarken bazıları ise rollerinin “Sınırlı” olduğu üzerinde durmuşlardır.

Masonların, kendilerine benzer her kuruluş gibi fikir ve ideolojileri olduğu için bunların mutlak aksiyonları da olacak demektir. Masonların ideolojilerinin esasının  “Seküler –Laik” yapılı  olması sebebiyle, bunun aksiyonerliğini esas alan ihtilallerde   rollerinin olacağı muhakkaktır.  Bu cümleden olarak, büyük özelliklerinden birisi “seküler –laik” aksiyon olduğu için (diğer özellikleri nasyonalist ve liberalist olması) 1789 Fransız İhtilalinde rollerinin varlığından bahsedilir. Bir kere, “İhtilalin fikir babaları” denilen Voltaire, Montesqueu,Roussseau, Diderotve  Lafayette masondu.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz