15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (4)
 • YAVUZNAVRUZ
  • YAVUZ NAVRUZ
  • YAVUZNAVRUZ@kayserihakimiyet2000.com
  • 29 Şubat 2016 - 18:06:51

Ahmet KABAKLI, (2002), Türk Edebiyatı I-V, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

İfadelerindeki anlaşılırlığı, her türlü edebiyat sorusuna cevap veriyor olması gibi özellikleriyle özellikle öğrenci ve öğretmenlerin ilgi gösterdiği Türk Edebiyatı ile ilgili olarak Salih Okumuş ve İdris Şahin şu bilgilere yer vermektedirler: “Ahmet Kabaklı tarafından hazırlanan Türk Edebiyatı’nın birinci cildinin ön sözünde yazar, lise edebiyat kitaplarının gençlere edebiyat sevdirmekten uzak olduğunu, gençlerin günümüz yazarlarından haberdar olmadığını, akademisyenlerin çalışmalarının ise dar bir kitleye hitap ettiğini belirtir ve eserin bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlandığını söyler. Türk Edebiyatı’nın birinci cildinde yazar edebi türleri tanıtır ve bunlara örnekler verir. İkinci cilt “İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı” ve “İslam’la Kaynaşmış Türk Edebiyatına ayrılmıştır. Üçüncü cilt “Batıya Yönelmiş Türk Edebiyatı” başlığını taşımaktadır ve Peyami Safa İle biter. Dördüncü cilde yazdığı ön sözde eseri başlangıçta üç cilt olarak tasarladığını, edindiği yeni bilgi ve bakışların kendisini dört ve beşinci cildi yazmaya sevk ettiğini, günümüz yazarları hakkında kesin hükümler vermekten kaçındığını, bu hususta tenkitçilerin, yazarların yakınlarının, okuyucuların, hatta yazarların kendilerinin görüşlerini aldığını, sanat ve edebiyat anlayışlarını bu çerçevede çizmeye çalıştığını ifade eder. Dördüncü cilt Cumhuriyet dönemi şiirine ayrılmıştır. “Garipçi, Bağımsız, İkinci Yeni, Gelenekçi, Toplumcu, Yeni İslamcı, Son Yeni” şeklinde adlandırılmış cereyanları ele alır. Beşinci cilt 1930-1993 arası roman ve hikâyeyi kapsamaktadır. “Yüzyılın Başında Doğanlar” kısmından sonra 1993’e kadar olan dönem “Bağımsızlar, Sosyal Gerçekçi ve Köycüler, Yeni Gelenekçi Roman, Soyutçular, Postmodernizm ve Son Yeni, Dış Türklerden İki Yazar: Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov” başlıklarından oluşmaktadır.” (Okumuş ve Şahin: 2010)

 1. KAPLAN, Mehmet (2008), Şiir Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

İlk baskısı 1965 yılında yapılan eserde Mehmet Kaplan 71 şair ve esere yer verir. Eserin başındaki “Sunuş”ta; yazar “Ülkemizdeki lise ve üniversitelerde okutulan edebiyat dersleri ‘metin tahlili’ne dayanan bir programa göre yürütülmektedir. Tahlil metodunun ilmi usullere göre nasıl uygulanacağını örnekleri ile gösteren eserler yok denecek kadar azdır. Elinizdeki eser bu sahada büyük bir boşluğu doldurmaktadır.” (s. 5) ifadeleriyle kitabın yazılış amacı anlatılır. Kaplan ise eserin gayesini açıklarken; “Bu kitabın gayesi, Cumhuriyet devri Türk şairlerinin giriştikleri yenilikleri, incelemek suretiyle ortaya koymaktır.” İfadelerini kullanır.

Dönemin önde şairlerinin öne çıkan eserleri, hayatları, psikolojileri, yaşadıkları ve çevreleriyle iletişimleri dikkate alınarak tahlil edildiği bu antoloji çalışması, bir döneme ait isimleri, hepsini olmasa da önemli kısmını, bir arada bulundurması ve tahlil metodunun ilmi yöntemlerini örneklerle vermesi açısından önemli bir kaynak eserdir. 

 1.  KAYA, Doğan (2002), Halkbilim Araştırmaları, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Eser, Doğan Kaya’nın 1973’ten 2002 yılına kadar olan sürede halkbilimi ve halk edebiyatı alanlarında kaleme aldığı toplam 44 makale ve bildiriyi bir araya getirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Birbiriyle alakalı yazıların birleştirilmesiyle, kitap sekiz bölüme ayrılmıştır.

“Halkbilim-Halk Edebiyatı-Genel” başlıklı ilk bölümde bu alanla ilgili genel ve kaynak bilgiler verilmiştir. Bölümde ayrıca Sivas’ta, 1985 yılından itibaren, 10 yıllık folklorik çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir.

“Gelenek-Görenek” başlıklı ikinci, “İnanç” başlıklı üçüncü bölümden sonra kaleme alınan beş bölüm tür tasnifi yapılarak “Türkü, Masal, Destan, Halk Hikâyesi, Biyografi” başlıklarından oluşmaktadır.

Kaya, eserin yayınlanma amacını şöyle izah etmektedir: “Sözünü ettiğimiz çalışmaları bu şekilde kitaplaştırma yoluna gitmemiz; gerek bilgi gerekse muhteva yönü ile bu alanda çalışma yapacak olanlara kolaylık sağlama düşüncesinden kaynaklanmıştır.” (s. 9)

 1. KAYA, Doğan (2004), Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları.

Anonim halk şiirini türlere göre inceleyen eser; “Mani, Türkü, Ağıt, Ninni,Düzgü, Bilmece, Tekerleme” başlıklarından oluşan yedi bölümden ibarettir.

Her türün oldukça geniş bir şekilde anlatıldığı eserde türler; tarihçe ve tanımlarına, tasniflerine, hazırlanış ve uygulanışlarına ve diğer türlerle ilişkilerine göre detaylı bir şekilde incelenmiş, örnek metinlerle desteklenmiştir. Ayrıca, türlerin diğer Türk topluluklarındaki yeri ve kullanılışı hakkında da geniş bilgi veren eser, anonim halk şiiri konusunda, her şeyi söylemese de, birçok ilki içinde barındırması sebebiyle önemli bir başvuru kaynağıdır.

Kitabın yazılış sebebini yazarı şöyle dile getirmektedir: “Zengin ve zengin olduğu kadar da çeşitlilik gösteren bu şiirlerle, taşıdığı özellikler dolayısıyla, bizler hep iftihar ettik, ama ne yazık ki, yaklaşık elli-altmış yıldır bu konuda derleme, makale ve kitap bazında eserler vermemize rağmen bugüne kadar bunları bir bütün halinde, sistemli olarak ortaya koyamadık. Yapılan çalışmalar münferit çalışmalardan öte gidemedi. Bu kitabın meydana gelmesine de işte bu düşünce sebep olmuştur.” (s. 17)

 1. KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1964), Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Edebiyat Yayınevi. (Levend 1988: 492)

Yazarın, öncesinde birçok eser yazarak, bir bakıma, alt yapısını hazırladığı, temelini attığı, olgunlaştırdığı eser, yazık ki, sağlığına yetişmemiş ve vefatından iki yıl sonra oğlu Dr. Utkan Kocatürk tarafından 1964 yılında yayınlanmıştır.

Eser, genel kabul görmüş olan “Müslümanlıktan Önce Türk edebiyatı”, “Müslüman Türk Edebiyatı”, “Modern Türk Edebiyatı” şeklinde üç devir tasnifini kullanır. Fakat buradaki “Modern Türk Edebiyatı” terimi diğer edebiyat tarihlerimizdeki gibi, Batıya yönelen edebiyatımız için değil, Cumhuriyet’ten sonraki edebiyatımız için kullanılır.

Ayrıca eser, edebiyat tarihini biyografi olarak değil, edebi eser ve tahlile ayrılmış tür olarak ele alması bakımından da önemlidir. (Polat: 2002)

 1. KOLCU, Ali İhsan (2007), Tanzimat Edebiyatı 1 Şiir, Konya: Salkımsöğüt Yayınları.

Eser, Tanzimat şiirine geçmeden önce “Yeniliğin Başlangıcı” ve “Şiirde İlk Yenilikler” başlıkları ile iki ayrı bölümle çıkıyor okuyucunun karşısına. İlk bölümde Tanzimat ve Islahat fermanlarının çözümlemesine ve yeni edebiyatın kültürel zeminine yer verilmiştir.

İkinci bölümde ise adım adım şiirdeki yenilikler anlatılmaktadır. “Tanzimat Şiiri” başlıklı bölümde ilk olarak Ethem Pertev Paşa, hayatı ve eserleri ile, incelenmiştir. Bundan sonra Tanzimat edebiyatının devirlerine geçen yazar ilk olarak Şinasi-Namık Kemal-Ziya Paşa Mektebi olarak adlandırdığı “Politik ve Sosyal Fikirler Devri” başlıklı kısma geçer ve bu üç isme ilave olarak Sadullah Paşa’nın da hayatını eserlerinden örneklerle okuyucuya sunar.

Ekrem-Hamit-Sezai Mektebi olan “Romantik ve Büyük İhtiraslar Devri”nin anlatıldığı kısımda Recaizâde Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit ve Muallim Naci ayrıntılarıyla anlatılır. “Günlük, Küçük Hassasiyetler Devri: Ara Nesil” bölümünden sonra XIX. yüzyıl Türk şiirinden ve nesrinden örneklerle zenginleştirilen eser, önemli sayıda edip ve eser örneği vermiş olmasıyla da oldukça önemli bir kaynak eserdir.

 1. Komisyon (1993-200), Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 33 Cilt, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

 

 

 

 

 

 

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz