CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

ÜLKEMİZDE KÜTÜPHANECİLİK EĞİTİMİ- I
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 8 Mart 2015 - 14:54:17

Ülkemizde Kütüphanecilik Bölümleri kurulmadan önce kütüphaneci ve kütüphanecilik mesleği ile ilgili çalışmalar bir elin parmaklan kadar bi­le olmayan özverili insanların gayretleri ile yapılan kurslar ve kişisel ça­balarla sürdürülmekte idi. Kütüphanecilik Bölümleri ile birlikte de bu ça­lışmalar bilimsel bir tabana oturtulmaya başlanmıştır. Bir mesleğin bi­lim olabilmesi ölçütlerinin en başında bence üniversite düzeyinde eğiti­minin veriliyor olması gelir. Kütüphaneciliğin disiplinler arası bir bilim olduğu artık kabul edilen bir gerçektir. Kütüphanecilik konusundaki eği­tilmiş insan gücü de, diğer tüm bilim dallarındaki eğitici, araştırıcı ve uy­gulamacılarla, hiçbir konuda uzmanlığı olmayan ancak bilgiye ihtiyaç du­yan herkese hizmet sunmak durumundadır. Bu işlevi ile kütüphanecilik toplum gelişmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dünyada 19.yüzyılın son çeyreğine kadar uzanmakla birlikte ülke­mizde kütüphanecilik eğitimi konusundaki çalışmalar Cumhuriyetin ilk yıllarında başlamıştır. Kurslarla başlayan eğitim çalışmaları dünya ve ülkemiz kütüphaneciliğindeki gelişme ve yeniliklere göre sürekli bir de­ğişim içinde olmuştur. Kütüphanecilik eğitimi tarihimiz konusunda çok sayıda yazı yazılmış; bitirme ve doktora tezleri hazırlanmıştır. Bu bildiri kapsamında eğitimin tarihçesine girilmeye­cektir. Kütüphanecilik eğitimi programlarındaki değişiklikler ele alınıp geleceğe dönük çalışmalara yer verilecektir. Ülkemizde kütüphanecilik eğitimi konusunda ilk ciddi çalışma 1925 yı­lında Fehmi Ethem Karatay^n İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde aç­tığı kütüphanecilik kursudur. Haftada üç gün birer saat olarak sürdürü­len kursun programı ve eğitimi Fehmi Ethem Karatay tarafından sürdü­rülmüştür. Kursta: “kütüphane kelimesinin menşei,kütüphaneler ve kü­tüphanecilik tarihi, kütüphane binalarının düzenlenmesi, hafız-ı kütüp ve diğer kütüphane çalışanlarının görevleri, hükümet tarafından yayımcısındanalınan kitaplar(depot Legal), katalog tertip ve tahriri, duhul veya mübaya defteri, teclit ve teclit defteri, kitapların salonlara sureti itası, ödünç verme, kütüphaneler beyninde iare, kitabiyat (Ötüken, 1957) adlı dersler okutulmuştur Yapılan kursun devrin gereksinimlerini karşıla­mak amacıyla oluşturulduğunu, verilen bilgilerin o zamanın kütüphane­cilik anlayışı ve hizmetleri ile örtüştüğünü görüyoruz. Bu kursun kütüp­hanecilik eğitimi tarihi açısından bir başka önemi de kurs notlarının ya­yınlanmasıdır. Kitabiyat, Kütüphanecilik ve Tasnifi Aşar-ı Kavaidi adla­rı ile üç cilt halinde yayınlanan bu ders notlarını kütüphaneciliğin ilk mesleki ürünleri olarak nitelendirebiliriz. Kursta okutulan derslerden katalog tertip ve tahririnin uygulamalı, diğerlerinin de teorik olarak oku­tulduğunu yine Fehmi Ethem Karatay tarafından hazırlanmış olan kurs talimatından anlıyoruz.

Kütüphanecilik eğitimi konusunda ikinci önemli adım Ankara’da atılmıştır. Bu ikinci kurs Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphane Müdürü Joseph Stummvoll tarafından 1935 yılında üç ay süre ile haftada iki ya­rım gün olarak sürdürülmüştür. Kursta okutulan konular ve programa ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır.

Kütüphanecilik konusundaki ilk devamlı öğretim ise yine kurs niteliğinde Ankara’da Adnan Ötüken tarafından başlatılan ve sürdürülen ça­lışmadır. 1942 yılında bir ilanla başlatılan kursun amacı: “Kütüphaneci­liğin memleketimizde bir ihtisas ve meslek haline getirilmesi hususunda müessir olmak ve diğer memleket kütüphanelerinin her bakımdan kal­kınmasına hizmet etmek”(Ötüken, 1957,15) olarak belirlenmiştir. İki bö­lümden oluşan kursun A bölümüne devam eden yüksek okul mezunları uzman statüsü kazanırken, B bölümüne devam eden orta okul mezunla­rının ise kütüphane memuru statüsünde ‘çalışmaları öngörülmüştür. 1952 yılına kadar aralıksız devam eden kursun A bölümünde Temel ola­rak kütüphanecilik bilgisi, arşiv bilgisi, genel ve özel bibliyografya, Osmanlıca, kütüphane uygulaması dersleri, B bölümünde ise kütüphaneci­lik dersleri, genel bibliyografya, eski harf metinler ve uygulama dersleri okutulmaktadır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz