CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

CİLT BAKIMI VE TEMEL MAKYAJ KURSUNA BÜYÜK İLGİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

KAYMOS’TA TUNCAY SABUNCU BAŞKAN SEÇİLDİ

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

ÖZHASEKİ: KAYSERİ-ANKARA ARASI 1 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

MÜSİADDA, ORAN KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITILDI

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

KAR HAVUZUNA ATLAYARAK, SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR…

645076.MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI.02.08.2017 -04.08.2017
645076.MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI.02.08.2017 -04.08.2017

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Melikgazi Belediye Başkanlığından: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K.Karabekir Mahallesinde geçici 7.adada 2 blok olmak üzere A ve C blok olmak üzere A blokta 60 adet 105-115m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan ve C blokta 40 adet 135 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inşaatı yapılması işi 2886 […]

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K.Karabekir Mahallesinde geçici 7.adada 2 blok olmak üzere A ve C blok olmak üzere A blokta 60 adet 105-115m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan ve C blokta 40 adet 135 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İli: Kayseri, İlçesi : Melikgazi , Semti: K.karabekir, Pafta Ada/Parsel : Geçici 7.ada

1- İhale 15.08.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2- Bu işin muhammen bedeli 13.076.548,52 TL . dır.
(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgahı olması,
B- Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
Ekonomik kriterler ;
H- İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir.Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
I- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu
I- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.
J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.
İş deneyim belgeleri;
K-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır
en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1
1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR
İNŞAAT TEKNİKERİ
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün
MÜHENDİS & MİMAR
TEKNİKER 200
100
ceza uygulanır.

4- İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur
5- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9- Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.
• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir.Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır.Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.
• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.
• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.
• Bloklar 30 ayda tamamlanacaktır.
• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir
• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

645076.www.kayserihakimiyet2000.com. 02.08.2017 -04.08.2017

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz