KAYSERİSPOR ANTALYA’DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ:0-2

KAYSERİSPOR ANTALYA’DA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ:0-2

TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

29 ŞEHİT AİLESİNE ‘DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI’

29 ŞEHİT AİLESİNE ‘DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI’

BABASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE ÇIKARILDI

BABASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE ÇIKARILDI

739165.T.C.YAHYALI (SULH HUKUK MAHKEMESİ).18.01.2018

739165.T.C.YAHYALI (SULH HUKUK MAHKEMESİ).18.01.2018

KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ İÇİN, 25000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR
KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ İÇİN, 25000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR

KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ İÇİN, 25000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN, 25000 LÎTRE MOTORİN ALINACAKTIR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır: İhale Kayıt Numarası […]

KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ İÇİN, 25000 LİTRE MOTORİN ALINACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

KURULUŞLAR ORMAN GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

 

KAYSERİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN, 25000 LÎTRE MOTORİN ALINACAKTIR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2014/174355

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Örnekevler Mah.M.Akif Ersoy Cad.Menekşe

Sok.No.11 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası                  : 3522221104 – 3522323800

c) Elektronik Posta Adresi                     : ayhancoskun@ ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi varsa                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 25.000 Litre Motorin Alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                       : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Orman

işletme Müdürlüğü hizmet vasıtaları, arazöz ve iş

makinelerine akan akıt istasyonlarından peyderpey

teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                      : Sözleşme imzalandıktan sonra 31/12/2015 tarihine

kadar Akaryakıt peyderpey istasyonlardan alınacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Kayseri Orman işletme Müdürlüğü-Fatih Mahallesi

Mete Caddesi No:63 Kocasinan / KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                                   : 30.12.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre  Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğine alınması zorunlu izin, ruhsal veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi.

b) İstekli bir “ Akan akıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kurulumdan verilmiş; “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini, Teklif Zarfı içerisinde sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.

Ziraat Bankasının IBAN NO: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 Orman Bölge Müdürlüğünün Özel Bütçe Hesabına 100 TL. Yatırılması halinde. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü-Fatih Mahallesi Mete Caddesi No:63 Kocasinan / KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (60) takv im günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın-3531 www.bik.gov.tr-www.kayserihakimiyet2000.com.tr

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz