YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KOCASİNAN ÇOCUK’LA BAŞLADI

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KOCASİNAN ÇOCUK’LA BAŞLADI

1.VE 2. ETAP EŞREF BİTLİS PARKI HAYIRLI OLSUN!…

1.VE 2. ETAP EŞREF BİTLİS PARKI HAYIRLI OLSUN!…

HACILAR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

HACILAR’DA EĞİTİM ÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI

POLONYALI MONİKA MÜSLÜMAN OLDU

POLONYALI MONİKA MÜSLÜMAN OLDU

ALİ ASLIM YAZIYOR…KAYSERİ’DEN SEÇMECELER…

ALİ ASLIM YAZIYOR…KAYSERİ’DEN SEÇMECELER…

TÜRKİYENİN KARANLIK YILLARI (9)
  • MUSTAFA METEİSLAMOĞLU
    • MUSTAFA METE İSLAMOĞLU
    • m-meteislamoglu@hotmail.com
    • 13 Ağustos 2017 - 15:32:01

Bulgar ihtilal komitelerinin Rumeli’nin muhtelif yerlerinde giriştikleri eylemlerin tek amacı Makedonya Meselesi’ni canlandırmaktı. Sözde yapılması gereken ıslahatların yerine getirilmemesinden dolayı bölge halkı mağdurdu. Bu nedenledir ki Avrupa’nın buraya müdahalesini sağlamak için çaba sarf etmekteydiler. Bunun için kendilerini Avrupa nezdinde masum göstermekte ve Osmanlı’yı haksızlıkla suçlamaktaydılar. Bölge ahalisi arasına nifak tohumu saçan bu eşkıyalar, gayrimüslimler için hak aradıklarını ileri sürerek halka zulmediyorlardı .
Nihayetinde 1911 yazından itibaren Osmanlı Hükümeti, Rumeli işlerinde atılganlığını kaybetmeye başladı. 4 Temmuz 1911’de Manastır vilayeti yöneticileri; Florina kazasıyla Görice ve Serfice sancaklarındaki eşkıyayı ezecek kuvvet olmadığı için, bunları ortadan kaldırmak üzere Çeteler Kanunu’nun orada yürütülmesini istedi. Ancak 10 Temmuz’da valiye bunun olamayacağı ve eldeki mevcut kanunlara ve kuvvete dayanarak eşkıya ile uğraşması gerektiği hükümet tarafından ilgililere bildirildi. Bir süre sonra hükümet; 16 Ağustos’ta Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde yeniden biner kişilik birer jandarma taburu kurmaya karar verdi .
Bulgar Dahili İhtilal Teşkilatı, Eylül 1911’de yayınladığı bildiride, ittihatçılar aleyhine söylenmedik söz bırakmadı. Vaat edilen ıslahatların yapılmadığından, hürriyet ve eşitlik kavramlarının uygulanmadığından bahsediyordu. Bundan sonra Bulgarlar şiddet olaylarını artırdı .
1911 Eylül’ünde İtalyanların savaş ilan etmesinden hemen sonra 4 Eküm 1911’de Selanik Sosyalist Federasyonu yöneticileri bir kınama mitingi düzenlediler. Bu eylem Balkanlarda olası bir savaşı engellemeyi amaçlıyordu. Bu eylemlere Jön Türk Komitesi de katıldı .
Trablusgarp Savaşı başlayınca, Bulgar hükümeti, Sırp hükümeti ile Balkan Bağlaşması’nın çekirdeğini kurmak ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Makedonya’dan atmak üzere görüşmelere başladı. Kasım 1911’de Rusya, bu iki devletin ittifakını destekledi . Diğer taraftan da Bulgar hükümetinin emri ile iş gören komitalar Makedonya’da güveni bozmak için Osmanlı idaresine karşı çalışmaya koyuldular. 1911 sonlarında Arnavut, Sırp, Bulgar ihtilal komiteleri yabancı devletlerin müdahalesini sağlamak ve “Muhtar Makedonya İdaresi”ni temin etmek amacıyla birleştiler. Amaçları çakışan bu grupların birleşmeleri dikkate değer bir durumdu.
İngiltere, Makedonya’da ıslahat için Osmanlı’ya baskıda bulunuyor ve diğer devletleri de Osmanlı aleyhine kışkırtıyordu. İngiltere’yi böyle bir uygulamaya iten olay Avusturya-Bulgaristan ittifakıydı .
B. Balkan Savaşları ve Makedonya’nın Osmanlı İdaresinden Çıkışı
II. Meşrutiyet’in ilanını takip eden dönemde ortaya çıkan üç önemli gelişme, Makedonya mirasının Balkanlar açısından paylaşmasını kolaylaştırdı. Bunlar Arnavut isyanı (1909), Kiliseler Kanunu ve Balkan ittifakıydı. 3 Temmuz 1910’da Kiliseler ve okullar Kanunu çıktı. Bu uygulama ile Balkanlardaki milletler arasında yıllardır devam eden ve bir araya gelmelerine engel olan anlaşmazlık da çözümlenmiş oluyordu.
1912 başlarında çeteler İştip’de giriştikleri hareketlerde pek çok masum insanı yaralamakta veya öldürmekteydi. Gelişmeler üzerine “Kırmızı Kardeşler İhtilal Cemiyeti”, İttihat ve Terakki merkezine gönderdiği mektupta bir kısım ahali için siyasal serbestlik istediği gibi, İştip’de meydana gelen olaylara sebep olan kimselerin de yakalanmasını istiyordu. Aksi halde kendilerinin de kanlı faaliyetlere girişeceklerini bildiriyorlardı .
Dr. Sarrafof önderliğinde kurulan “Bulgar Salib-i Ahmer” heyeti İştip hadisesinde mağdur kalan Bulgarlarla ilgilenmek üzere İştip’e gitmek istemişse de Valinin engellemesi üzerine Üsküp’te kaldı. Bulgar komitelerinin İştip vakıasının intikamı olarak Kratova’da 7 Müslüman’ı katlettiği bir sırada bu heyetin insani yardım amacıyla İştip’e gitmek istemesi, hayretle karşılanacak bir olaydı. Zira bir kaç yıl önce tedavi ettiği Osmanlı komiserini zehirleyerek öldüren birinin, insani yardımda bulunmak istemesi düşündürücü bir durumdu. Üstelik İştip’de yeter sayıda doktor vardı. Bunların birer komite üyesi olma ihtimali de yüksekti. İşte bu hassas durumu fark eden Kosova valisi Mazhar Bey, bu heyetin İştip’e girmesini engelledi .
8 Ocak 1912’de İştip vakası ile ilgilenilmek üzere Divan-ı Harp kurularak bu konuda bir beyanname yayınlandı. Beyannamede; vazifelerinin, zanlıları yargılamak olduğunu belirten yetkililer, bazı cinayetlerin faillerini de açıklamaktaydılar. Ayrıca Köprülü civarında öldürülen Mirçe çetesi mensuplarını üzerinden çıkan evraklarda bu olayların faili olan eşkıyanın bir kısmının ismi dahi tespit edildi. Çetenin kâtibi YordanHristov, bombacı Pando Yorgi, asker kaçağı NekriDimo, çete üyelerinden FilipLehev (Lehov) bunlardan bazılarıydı. Voyvoda Mirçe, Kumanova’nınTreşenik (Treşnik) köyündendi. Bundan başka Bulgar ihtilal komitesi müfettişi AleksandırHodorof tarafından hazırlanmış olan ihtilal planları da ele geçirildi . Bu arada Sofya’dan aldıkları talimatlara göre hareket eden Bulgar komitelerinin, her vilayet ve kazada Bulgarlara yapılan muameleleri bildirmek üzere birer görevli bıraktıklarını da belirtmek gerekir .
Bir yandan karışıklılar devam ederken diğer yandan Bulgarlar ve Sırplar, Makedonya konusunda anlaştılar (13 Mart 1912). Buna göre; Kuzey Makedonya Sırplara, Güney Makedonya ise Bulgarlara verilecekti. Ardından Nisan 1912’de Londra’daki Balkan komitesi, bazı Osmanlı ileri gelenlerine mektup göndererek Makedonya’daki durumdan şikâyetçi olur ve oradaki Türk olmayan ulusların durumunun düzeltilebilmesi için önerilerde bulunur. Buna göre; Osmanlı Hükümeti, biri İngiliz, biri Fransız ve biri de Türk olmak üzere üç kişilik bir komisyon kuracak ve bu komisyon, bütün Makedonya işlerini tam bir yetki ile yönetme hakkına da sahip olacaktır . Söz konusu gelişmelerin yanı sıra Mayıs 1912’de Bulgar-Yunan ittifakı imzalandı. Bu siyasi ittifakları askeri ittifaklar izledi .
Bu arada Nisan 1912’de Arnavutlar ayaklandı. Bunda bölgedeki askerlerin zamansız olarak terhis edilmesinin de rolü vardır. İstanbul’dan ayaklanmayı bastırmaya giden birinci tümen de onların tarafına geçti. Haziran ayında Debre, Manastır, Pirlepe civarında Arnavut asıllı bir subayın özgürlük adına dağa çıkmasıyla isyan daha da genişledi.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz